40ca816e05c1.jpg

რესტავრაცია

პროექტის ფარგლებში რესტავრაცია ჩაუტარდა ისტორიული შენობის ფასადსა და ინტერიერს. დასრულებული სამუშაო სრულად იმეორებს შენობის პირვანდელ მდგომარეობასა და ფორმებს.